Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło
szerzyć dobro?

Antoine de Saint-Exupéry

Narodowe Dzieło Pojednania


Oddając cześć dziedzictwu pokoleń Polaków walczących o wolność i tożsamość Państwa i Narodu, celebrując setną rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości, Fundacja Dobra w Toruniu ogłasza program Narodowego Dzieła Pojednania i zaprasza do udziału w nim.

Narodowe Dzieło Pojednania zwraca uwagę na szczególną formę zniewolenia, jaką jest skłonność do rozwiązywania wszelkich konfliktów z udziałem sądów powszechnych.

Polskie sądy rozpoznają dzisiaj blisko 14 milionów spraw, co oznacza, że ogromna liczba Rodaków jest uwikłana w spory sądowe. Konsekwencją tego faktu jest degradacja moralna uczestników konfliktów, ogromne zaangażowanie finansowe w procesy, zakłócenie więzi rodzinnych, towarzyskich, biznesowych.

Rozstrzygnięcia sądów zapadają zgodnie z prawem, mimo to nie zapewniają satysfakcji uczestnikom postępowania sądowego ani nie rozwiązują zaistniałego ich konfliktu. Celem postępowania sądowego jest załatwienie sprawy zgodnie z prawem, a nie koniecznie rozwiązanie problemu, jaki wywołał interwencję sądu.

Staliśmy się zbiorowością ludzi walczących ze wszystkimi o wszystko, z trwale ukształtowanym nawykiem używania sądów do walki z sobą zamiast rozwiązywania sporów w drodze dialogu.

Droga dialogu jest możliwa i Fundacja Dobra dokłada starań, aby budować kulturę dialogu, aby usuwać przeszkody w komunikowaniu się z sobą.

Doskonałym instrumentem urzeczywistniającym tę ideę jest mediacja jako podstawowy sposób rozwiązywania konfliktu przez same, uczestniczące w nim strony. Jest to postępowanie dobrowolne, nieformalne i poufne, w którym strony konfliktu poszukują – z udziałem bezstronnego i neutralnego mediatora – satysfakcjonującego je rozwiązania. Ugoda zawarta przed mediatorem jest jedynie zatwierdzana przez sąd bez prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie i po zatwierdzeniu staje się tytułem wykonawczym, co pozwala na jej podstawie prowadzić w razie konieczności egzekucję.

Koszty mediacji są nieporównanie niskie w stosunku do kosztów postępowania sądowego. Mediacja prowadzona jest szybko i pozwala na wypracowanie porozumienia nawet na pierwszym posiedzeniu. Mediacja rozwiązuje konflikt, strony mają możliwość pojednania się i utrzymania dobrych relacji na przyszłość.

Narodowe Dzieło Pojednania adresowane jest do całego Narodu, zarówno w Kraju, jak i poza jego granicami. Adresowane jest również do obywateli naszego Kraju innej narodowości oraz obcokrajowców przebywających w Polsce.

Jego celem jest wytyczenie nowych dróg pojednania poprzez wyprowadzenie skonfliktowanych stron z sądów i udzielenie efektywnej pomocy w rozwiązaniu ich problemów.

Jest to Dzieło, do udziału w których Fundacja zaprasza przede wszystkim Sędziów sądów powszechnych. Sędziowie mają możliwość skierowania większości spraw wpływających do sądów do postępowania mediacyjnego, korzystając z najprostszej formy, jaką jest wezwanie stron postępowania na posiedzenie informacyjne z udziałem jedynie mediatora, który przedstawia ideę mediacji oraz korzyści dla stron, jakie uzyskają wyrażając zgodę na mediację. Zgoda stron pozwala na bardzo szybkie wydanie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji oraz szybkie ustalenie jej terminu z mediatorem. Taka praktyka podjęta w całym Kraju pozwoli w ciągu kilku miesięcy znacząco zmniejszyć liczbę spraw rozpoznawanych przez sądy, a tym samym podniesie sprawność postępowań w tych sprawach, w których aktywność sądu okaże się niezbędna.

Do udziału w tym Dziele zapraszamy organy administracji publicznej, które od roku mogą również wiele spraw administracyjnych załatwiać w drodze mediacji. W ten sposób może dojść do uzgodnienia sposobu załatwienia sprawy z osobą zainteresowaną, co wyeliminuje później zaskarżenie wydanej w następstwie mediacji decyzji administracyjnej i zmniejszy liczbę spraw  rozpoznawanych przez sądy administracyjne.

Do udziału w tym Dziele zaproszeni są też Mediatorzy. Zachęcamy aktywnych mediatorów do nawiązania kontaktu z sądami i organami administracji publicznej w celu inspirowania do korzystania z mediacji w każdej sprawie, w której możliwe jest zawarcie ugody. Zachęcamy też mediatorów do nawiązania kontaktu z mediami, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskami w celu przekazania obywatelom dobrej wiadomości o mediacji.

W celu podniesienia kompetencji mediatorów Fundacja Dobra przygotowuje Akademię Mediatora Świętej Rity, która jeszcze w tym roku rozpocznie cykl szkoleń prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa i psychologii, pomagających osiągnąć jeszcze wyższy stopień kompetencji.

Do udziału w Narodowym Dziele Pojednania zaproszeni są również profesjonalni Prawnicy: adwokaci, radcowie prawni, komornicy, notariusze, prokuratorzy i policjanci. Fundacja nawiązała współpracę z kancelariami prawniczymi, w których każdy klient zgłaszający się po pomoc prawną jest w pierwszej kolejności zachęcany do rozwiązania konfliktu w drodze mediacji. Każdy prawnik może, poprzez kompetentną informację, pomóc w szybkim, tanim i komfortowym rozwiązaniu konfliktu swojego klienta i interesanta.

Prosimy też o wsparcie i modlitwę Duszpasterzy wszystkich Kościołów i Związków wyznaniowych w naszym Kraju. Od ich zaangażowania w dzieło pojednania zależy komfort życia wielu wyznawców rozmaitych religii.

Do udziału w prezentowanym programie zapraszamy każdą osobę uwikłaną w konflikt. Jeżeli sprawa trafiła już do sądu, może być na wniosek strony i za zgodą drugiej strony, skierowana do mediacji na każdym etapie postępowania, aż do prawomocnego wydania orzeczenia w drugiej instancji. Jeżeli dojdzie do zawarcia ugody, sąd zwróci całą uiszczoną opłatę albo trzy czwarte części takiej opłaty. Jeżeli sprawa nie trafiła jeszcze do sądu, to należy znaleźć kompetentnego mediatora, który pomoże w rozwiązaniu konfliktu. Wówczas do sądu kieruje się jedynie wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Pozwólmy razem uwolnić się Narodowi od konfliktów. Pozwólmy odnaleźć drogę do pojednania i porozumienia. Pozwólmy na odzyskanie przez Polaków wolności od procesów, które nie są konieczne.

Pozwólmy rozwijać się Narodowemu Dziełu Pojednania!
 


Martine Szyperska – Filus
mediator, adwokat
Prezes Zarządu
Fundacji Dobra w Toruniu
 
Mariusz Stanisław Mateusz Trela
stały mediator, adwokat
Dyrektor Centrum Mediacji Świętej Rity
Fundacji Dobra w Toruniu


Projekt i wykonanie: Mariusz Marchewka i Patryk Siuta