Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło
szerzyć dobro?

Antoine de Saint-Exupéry

Mediacje


Mediacja jest fantastycznym sposobem rozwiązywania sporów o rozmaitej naturze, zarówno powstających w relacjach bliskich sobie ludzi, jak i w stosunkach pracodawca-pracownik czy też w stosunkach biznesowych. Jest definiowana przez prawo wspólnotowe jako sposób poszukiwania przez strony rozwiązania problemu z udziałem kompetentnej, bezstronnej osoby, która nie zawiaduje konfliktem, lecz jedynie procedurą jego rozwiązania (procedurą mediowania).
Mediacje są poufne tak dalece, że w razie niedojścia do porozumienia czy zawarcia ugody, żadna ze stron w nich uczestnicząca nie może powołać się przed sądem na okoliczności ujawnione w trakcie mediacji. Jest to bowiem postępowanie nieformalne, co oznacza, że strony same ustalają procedurę mediacji między sobą, z udziałem mediatora (m.in. częstotliwość i miejsce spotkań, skład zespołu mediacyjnego, udział prawników, okres prowadzenia negocjacji przez strony).
Mediacje są dobrowolne - strony konfliktu swobodnie decydują o przystąpieniu do mediacji i mogą z niej zrezygnować na każdym etapie procedury. Jeżeli mediację zleci sąd, a strona zerwie je bez uzasadnienia, ponosi konsekwencje finansowe (zostanie obciążona kosztami postępowania).
Mediacja jest sposobem rozwiązania sporu, który został już przedstawiony sądowi powszechnemu (mediacja sądowa), wymaga zgody stron. Jeżeli w toku takiej mediacji dojdzie do zawarcia ugody, sąd z urzędu zwróci stronie inicjującej postępowanie sądowe 3/4 części opłaty sądowej. Ale strony mogą skierować sprawę do mediacji zamiast przedstawiać ją sądowi (mediacja pozasądowa).
Mediator przedstawia ugodę zawartą z jego udziałem sądowi w celu zatwierdzenia. Zatwierdzona przez sąd ugoda wywołuje skutki prawne takie same, jak ugoda zawarta w postępowaniu sądowym - jest tytułem egzekucyjnym (wykonawczym).
Mediacja pozwala na bardzo szybkie i nieporównanie tańsze znalezienie rozwiązania sporu niż udział w postępowaniu przed sądem.Fundacja Dobra powołała do życia Centrum Mediacji Świętej Rity, skupiające stałych mediatorów posiadających doświadczenie i poświadczone certyfikatami umiejętności.Mediatorzy zaangażowani w prace Centrum Mediacji uprawnieni są do prowadzenia mediacji:
- cywilnych,
- gospodarczych,
- pracowniczych,
- rodzinnych (w tym pojednawczych),
- karnych.
Są też aktywnie zaangażowani w edukację na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalizmu mediatorów.Święta Rita z Cascii, żyjąca na przełomie XIV i XV wieku we Włoszech, zapisała się w historii niezwykłym i owocnym zaangażowaniem w dziele pojednania. Wzrastając w atmosferze wszechogarniającej wendetty, wyniszczającej fizycznie i duchowo całe rody prowadzące przez dziesiątki lat niesłabnącą walkę, podjęła dzieło budowania porozumienia prowadzącego do trwałego pojednania. Boleśnie doświadczona utratą męża zabitego w odwecie przez wrogi klan oraz śmiercią dwóch synów, nie ustawała w modlitwie i działaniu nakierowanych na poszukiwanie rozwiązania w sprawach trudnych i uznanych za beznadziejne. Przeżywając kilkadziesiąt lat po śmierci męża w zakonie, służyła radą i wsparciem ogromnej rzeszy ludzi, zwracającej się do niej o pomoc.
Mediatorzy, przyjmując Świętą Ritę za patronkę Centrum Mediacji Fundacji Dobra, podejmują zobowiązanie służenia dziełu pojednania w nie mniej trudnej i skomplikowanej rzeczywistości społecznej naszego Kraju w XXI wieku.
Święta Rito, wspieraj nas w aktywności służącej pojednaniu i wypraszaj nam wierność w służbie temu dziełu.


 

Projekt i wykonanie: Mariusz Marchewka i Patryk Siuta