Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło
szerzyć dobro?

Antoine de Saint-Exupéry

Edukacja Urzędników


Szkolenia dla Urzędników to szeroki wachlarz tematów bardzo istotnych dla prawidłowego administrowania. Opracowane dla Fundacji programy edukacyjne adresowane są:

 
Do pracowników administracji samorządowej i rządowej różnych szczebli:

1/ procedura administracyjna w praktyce jako warunek poprawnego funkcjonowania administracji publicznej (zasady ogólne K.p.a., decyzja administracyjna i jej zaskarżenie, nadzwyczajne środki zaskarżenia decyzji administracyjnej);
2/ organ administracji publicznej jako strona umowy cywilnoprawnej (poprawna konstrukcja umowy, zabezpieczenie pozycji kontraktowej jednostki administracji publicznej),
3/ weksle jako instrument zabezpieczenia pozycji kontraktowej jednostki administracji publicznej oraz skutecznej egzekucji sądowej i administracyjnej;
4/ organ administracji publicznej jako organizator postępowania o zamówienie publiczne;
5/ skuteczne egzekwowanie należności publicznoprawnych w egzekucji sądowej i administracyjnej;
6/ postępowanie wobec nadmiernie zadłużonego dłużnika (konsumenta) - upadłość konsumencka według nowego prawa upadłościowego;
7/ dochodzenie roszczeń oraz prowadzenie egzekucji z majątku dłużnika przebywającego poza granicami Kraju.Do radnych jednostek samorządu terytorialnego wszystkich trzech szczebli:

1/ status prawny radnego jednostki samorządu terytorialnego,
2/ struktura administracji rządowej i samorządowej oraz wzajemne relacje tych dwóch sfer administracji publicznej w Polsce,
3/ sposób funkcjonowania rady gminy i powiatu oraz sejmiku województwa, w szczególności zasady podejmowania przez nie ważnych uchwał.Do pracowników Urządów Marszałkowskich i Wojewódzkich Urzędów Pracy:

1/ prawidłowe konstruowanie umów o dotacje w nowej perspektywie finansowania,
2/ instrumenty prawne służące prawidłowemu zabezpieczeniu pozycji prawnej UM lub WUP w umowach o dotacje udzielane przedsiębiorcom,
3/ skuteczne egzekwowanie roszczeń wobec beneficjentów w związku z niewykonaniem przez nich umowy o dotację (skuteczna windykacja),
4/ postępowanie UM i WUP wobec niewypłacalności beneficjenta, który nie wykonał umowy o dotację (inicjowanie postępowania upadłościowego beneficjenta oraz udział w toczącym się postępowaniu upadłościowym).

Projekt i wykonanie: Mariusz Marchewka i Patryk Siuta