Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło
szerzyć dobro?

Antoine de Saint-Exupéry

Edukacja Nauczycieli


Fundacja oferuje szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli oraz dające im nowe kompetencje, w szczególności poświęcone:

 
Nauczyciel jako promotor nowej kultury konsumenckiej
 
Praktyczne przygotowanie do przekazywania wiedzy uczniom szkół różnych szczebli na temat praw konsumentów kupujących wadliwy towar lub usługę od przedsiębiorcy oraz praw przy zawieraniu umowy poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.
 

 
Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
 
Status prawny nauczyciela w świetle prawa oświatowego, cywilnego, administracyjnego oraz karnego – szczególna ochrona prawna, ale i podwyższone wymagania.
 

 
Nauczyciel wobec sytuacji kryzysowej
 
obejmuje zagadnienia:
  • zakres wymogów prawnych koniecznych przy organizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych,
  • pozycja prawna nauczyciela wobec ucznia i jego opiekuna prawnego (sposoby postępowania z „trudnymi rodzicami” i uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
  • sposoby reagowania w razie wypadku w trakcie zajęć szkolnych i pozaszkolnych (budowanie szkolnych zespołów postępowania w sytuacjach kryzysowych).


 
Pragmatyka nauczyciela a ochrona danych osobowych
 
Odpowiada m.in. na pytania: jakie dane wolno nauczycielowi udostępnić, jakich może żądać od opiekunów prawnych, jak prawidłowo przechowywać dane osobowe i jak je przetwarzać.
 

 

Nauczyciel mediatorem

Warsztaty dla nauczycieli szkół wszystkich szczebli pozwalające na nabycie nowych kompetencji, niezwykle pomocnych przy rozwiązywaniu sporów i napięć, często powstających w środowisku szkolnym. Program obejmuje zarówno przekazanie podstaw teorii mediacji, jak i daje sposobność ćwiczenia praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy.

Projekt i wykonanie: Mariusz Marchewka i Patryk Siuta